02

فاطمه عزیززاده

فاطمه در سال 2021 به مجموعه اضافه شد، او دانشجوی کارشناسی معماری دانشگاه یادگار امام میباشد.

او هماهنگ کننده بخش مهندسی و مدیر روابط عمومی آتلیه میباشد.