Previous
Next

Live Simply Chic

مجتمع مسکونی شمیران

طراحی داخلی واحد امیران

درباره گروه آلا

درباره گروه آلا

ALAGROUP گروهی متشکل از معماران، طراحان، شهرسازان، متخصصان منظر و طراحان داخلی می باشد. این دفتر در حال حاضر در تعدادی از پروژه های معماری در تهران، طراحی محصول و مسابقات معماری در سراسر جهان شرکت می کند.

Alagroup به دو شاخه Aladesign و Alahome تقسیم می شود. در زمینه معماری، Aladeisgn با تحلیل دقیق سعی در تغییر، تکامل و بهبود زندگی معاصر دارد. ما بر این باوریم که با توجه به چند فرهنگی، روندهای اقتصادی جهانی و فناوری های ارتباطی، می توان به راهکارهای جدیدی برای بهبود معماری و شهرسازی دست یافت.