05

مهدی فردبگذران

مهدی در سال 2021 به مجموعه ملحق شد، او فارغ التحصیل مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد تهران جنوب در رشته معماری و در سال 1398 می باشد.

او به عنوان کارشناس طراحی داخلی در آتلیه فعالیت دارد.