آلترناتیو اول سردر باشگاه انقلاب

روند طراحی

در طراحی این سردر چهار اصل مورد توجه قرار گرفته است:

1_ معماری ایرانی
2_اهمیت به کاربری فضا
3_مدرن بودن
4_ استفاده از المان های مهم شهری

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram