زیگوآرت

نام پروژه:

زیگوآرت

روند طراحی

بسته به باز / توده به فضا

درحالیکه فرصتهای معماری فضاهای اداری باتوجه به بسته بودن و کمبود روشنایی و لکه‌های سبز محدود می باشد؛ این پروژه به توانایی‌های قدرتمند معماری برای فضاهای کاری رجعت دارد.

 

 فضا ، تحرک پویایی و اعطای فرصتهای دیدار و گفتگو. برای نیل به این هدف ما از زوایدی که در طول تاریخ به معماری الحاق شده‌اند کاستیم و تنها ساختار و رویداد را حفظ و تقویت نمودیم از سویی دیگر این رویکرد نه تنها با سیر تاریخ معماری ایران هماهنگ است که با دغدغه‌های زیست محیطی و روانشناسی زندگی در شهرها نیز سازگار است

 

طراحی با توجه به چغازنبیل

استفاده از تیغه های آجری در طراحی فضاهای مکس در کد های ارتفاعی متفاوت و دیدو منظر متفاوت نسبت به خیابان و شهر

استفاده از رنگ قرمز برای پله ها که اشاره دارد به سنت استفاده از فرش قرمز برای اشخاص مهم در چغازنبیل

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram