زیگوآرت

نام پروژه:

زیگوآرت

روند طراحی

بسته به باز / توده به فضا

درحالیکه فرصتهای معماری فضاهای اداری باتوجه به بسته بودن و کمبود روشنایی و لکه‌های سبز محدود می باشد؛ این پروژه به توانایی‌های قدرتمند معماری برای فضاهای کاری رجعت دارد.

 

 فضا ، تحرک پویایی و اعطای فرصتهای دیدار و گفتگو. برای نیل به این هدف ما از زوایدی که در طول تاریخ به معماری الحاق شده‌اند کاستیم و تنها ساختار و رویداد را حفظ و تقویت نمودیم از سویی دیگر این رویکرد نه تنها با سیر تاریخ معماری ایران هماهنگ است که با دغدغه‌های زیست محیطی و روانشناسی زندگی در شهرها نیز سازگار است

 

طراحی با توجه به چغازنبیل

استفاده از تیغه های آجری در طراحی فضاهای مکس در کد های ارتفاعی متفاوت و دیدو منظر متفاوت نسبت به خیابان و شهر

استفاده از رنگ قرمز برای پله ها که اشاره دارد به سنت استفاده از فرش قرمز برای اشخاص مهم در چغازنبیل

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram