لنداسکیپ پروژه تجاری سمن

روند طراحی

با توجه به بازدید به عمل آمده از شهر زیبای قشم و پروژه ی فاخر تجاری سمن،ما به نکاتی دست یافتیم که میتواند به بهبود طراحی فضای سبز و ورودی پروژه کمک شایانی نماید.

  1. عدم وجود پلازاهای جذاب و یا طراحی فضای شهری قابل احترام برای ساکنین جزیره ی قشم و توریست ها و مسافرها.
  2. با توجه به اینکه بازدید فراوانی از این جزیره توسط مسافران صورت میپذیرد نبود یک مرکز خرید با طراحی داخلی به روز به وضوح برای شهر حس میشود.
  3. طراحی فضای سبز و مرکز تجمعات اقشار مختلف سنی که بتواند به سرزندگی و شادابی ساکنین جزیره و مسافران کمک کند.
  4. نمای اصلی پروژه به صورت متقارن بوده که مارا مجاب می نماید طراحی فضای ورودی و سبز را به صورت متقارن در نظر بگیریم.

با توجه به موارد فوق ما به دیدگاه کلی در طراحی پروژه دست یافتیم و همچنین لاین کند رو برای توقف تاکسی و پیاده شدن خریداران از خودرو در این پروژه را جا به جا و به محور مرکزی ساختمان هدایت کردیم تا بتوانیم تقارن را در کلیت پروژه لحاظ بنماییم که به  زیبایی فضای شهری نیز کمک شود.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram