پل آبشار

روند طراحی

پل آبشار

 باتوجه به اینکه این پل در موقعیت مهمی در شهر اصفهان در نظر گرفته شده، موارد زیر را در طراحی در نظر گرفته ایم:

 _1 احترام به سی‌ و سه پل

2_کشیدگی فضای سبز به سمت مسکونی و افزایش حس سرزندگی

3_ ارتباط فضایی بین طبقات پل

4_افزایش تعاملات اجتماعی

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram